Gweithgareddau yn yr ardal

Mae rhanbarth Mynyddoedd y Cambria’n anhysbys i’r rhan fwyaf o ymwelwyr Cymru, ond mae’n werth ei archwilio.

Mae Pentir Pumlumon yn sefydliad cymunedol sy’n ymroi i hybu profiad yr ymwelwyr yn y rhanbarth ac mae ei wefan yn fan cychwyn gwych i ddarganfod beth arall i wneud yn dilyn eich ymweliad ag Ystrad Fflur.

Mae gwefan Croeso Cymru yn cynnig rhywfaint o gyfarwyddyd cyffredinol o ran beth ellir ei weld a’i wneud yn yr ardal.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mannau hanesyddol eraill, mae nifer y gellir ymweld â nhw yn ystod eich arhosiad yn yr ardal, a rhai ohonynt wedi’u cysylltu’n agos â hanes Ystrad Fflur ei hun. Mae sawl un ohonynt yn cynnwys darnau pwysig o dirwedd hanesyddol y mae modd eu mwynhau ar deithiau cerdded hefyd.

Mae’n ardal gyfoethog mewn cyfleoedd i gerdded, beicio (ar y ffordd ac oddi ar y ffordd), canŵio, gwylio adar, pysgota, marchogaeth a mwynhau harddwch natur yn gyffredinol.

Mae’r mannau canlynol yn werth sôn amdanynt yn arbennig ac rydym wedi rhoi rhai gwefannau allweddol i’ch galluogi i gynllunio’ch ymweliad, yn enwedig os ydy hynny dros ychydig ddyddiau neu sawl diwrnod.

Gwefannau rhanbarthol

Mae gwefan Cyngor Sir Ceredigion, Darganfod Ceredigion, yn rhoi rhagarweiniad da o ran beth sydd gan yr ardal i’w chynnig ac mae’n cynnwys nifer o deithiau cerdded ym Mynyddoedd y Cambria ac ar hyd dyffryn Teifi.

Mae gwefan Cyngor Sir Powys yn disgrifio amwynderau ac atyniadau’r ardal i gyfeiriad y dwyrain yng Nghanolbarth Cymru a Bannau Brycheiniog.

Ar ben deheuol Mynyddoedd y Cambria mae dyffryn uwch Tywi yng ngogledd sir Gaerfyrddin ac mae yno dir yr arferai Ystrad Fflur berchen arno gerllaw Rhandirmwyn. Mae gan Darganfod Sir Gaerfyrddin wybodaeth am yr ardal hon.

Yn yr un modd, mae gwefan Croeso Cymru ar Canolbarth Cymru yn rhoi gwybodaeth am ranbarth Mynyddoedd y Cambria’n gyfan gwbl, ni waeth beth yw ffiniau’r sir.

Mae un llwybr pellter hir trwy Gymru, y Llwybr Sistersaidd wedi’i seilio ar gysylltu’r hen Abatai Sistersaidd i gyd at ei gilydd yn gylch pererindod ac mae Ystrad Fflur yn rhan bwysig ohono.

Hanes pwysig arall sy’n cysylltu ynghyd sawl lle yn y rhanbarth yw mwyngloddio a ffurfiodd ran bwysig o genhedlaeth cyfoeth yr Abaty. MaeYsbryd y Mwynwyr, prosiect cymunedol yng Ngheredigion yn darparu gwefan sy’n rhoi gwybodaeth am weddillion y diwydiant mawr hwn ar un tro a’i weddillion yn yr ardal.

Mae gwefan Walking Britain yn disgrifio nifer fach o deithiau cerdded ym Mynyddoedd y Cambria.

Bob mis Medi, mae Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru yn trefnu digwyddiad Drws Agored sy’n trefnu bod safleoedd o ddiddordeb hanesyddol nad oes modd i’r cyhoedd fynd atynt fel rheol, yn bosibl ymweld â nhw.
Fodd bynnag, bydd llawer o gelfyddyd oesoedd canol Ewrop i’w weld ar y safle hefyd, ar ffurf cerflunwaith pensaernïol a theils llawr wedi’u haddurno.

Mae gan arweinlyfr Cadw a’r arddangosfeydd yn y ganolfan ymwelwyr ailwneuthuriadau o’r Abaty fel y byddai wedi edrych yn yr Oesoedd Canol ac nid oes amheuaeth y bu ar un tro, yn ei ddydd, yn un o’r cymhlygau gorau o adeiladau yng Nghymru.

Eglwys a chlwystaiDyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration