Y Ganolfan Ystrad Fflur

O’r cychwyn cyntaf, bwriad Prosiect Ystrad Fflur oedd prynu, gwarchod, adfer a datblygu’r pum adeilad rhestredig, ynghyd â’u closydd a’u gerddi, a oedd yn rhan o fferm Mynachlog Fawr ers talwm. Yr amcan yw creu Canolfan Ystrad Fflur sy’n gynaliadwy yn y tymor hwy, a fydd yn darparu llety i ymwelwyr ac yn cynnig lle ar gyfer arddangosfeydd a lletygarwch, ac a fydd yn lleoliad lle gellir cynnal gweithgareddau sy’n gysylltiedig â hanes hir y lle (mae rhai o’r gweithgareddau hynny wedi bod yn digwydd eisoes).

Gan fod Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur bellach wedi prynu’r adeiladau a rhywfaint o dir gerllaw, byddwn yn treulio’r ychydig flynyddoedd nesaf yn gwireddu’r weledigaeth hon. Bydd tri phrif linyn i’r gwaith: y gwaith adfer a datblygu y mae angen ei wneud ar yr adeiladau er mwyn eu gwarchod fel adeiladau hanesyddol, gyda gwaith dylunio sensitif er mwyn galluogi’r cyfan i weithio fel Canolfan Ystrad Fflur; cyfres o weithgareddau ochr yn ochr â’r gwaith hwn ar yr adeiladau, a fydd yn parhau â’r hyn sydd wedi bod yn digwydd eisoes ac a fydd, maes o law, yn dod yn rhan o raglenni parhaus y Ganolfan pan fydd wedi’i chwblhau; a Cham 2 y rhaglen ymchwil a fydd hefyd yn rhan o’r hyn y mae’r Ganolfan yn ei wneud gyda’i phartneriaid.

Yn ystod 2017-18, rydym wedi ffurfio partneriaeth â nifer o sefydliadau yr ydym wedi nodi eu bod yn hollbwysig wrth i ni geisio cyflawni ein nodau. Un o’r sefydliadau pennaf o blith y rhain yw Sefydliad y Tywysog dros Adeiladu Cymunedau, yr ydym yn gobeithio llunio Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ag ef yn fuan.

Mae Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gennym eisoes â thri sefydliad arall:
1. Llyfrgell Genedlaethol Cymru
2. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
3. Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Dyma ein rhanddeiliaid a’n partneriaid allweddol eraill:
1. Cadw
2. Cyngor Sir Ceredigion
3. Cyngor Cymuned Ystrad Fflur
4. Ymddiriedolaeth Mynwent Ystrad Fflur Pantyfedwen
5. Yr Eglwys yng Nghymru
6. Cyfoeth Naturiol Cymru
7. Coetir Cymunedol Coed-y-Bont
8. Busnesau a thirfeddianwyr lleol


Golygfa o dŷ Mynachlog Fawr o gyfeiriad y de, a dynnwyd o graen casglu ffrwythau, Mehefin 2008 (David Austin)

Golygfa o adeiladau fferm Mynachlog Fawr o gyfeiriad y dwyrain, a dynnwyd o graen casglu ffrwythau, Mehefin 2008 (David Austin)
Hawlfraint y dudalen hon: © Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration