Canolfan Ystrad Fflur

Ochr yn ochr â’r ymchwil oedd y bwriad i ddatblygu ystod o weithgareddau sy’n tyfu allan o hanes y safle ac y gellir eu mwynhau gan y cyhoedd a’u defnyddio er mantais economaidd y cymunedau lleol a’r rhanbarth. Mae cryn dipyn o waith eisoes wedi’i wneud i ddangos beth allai’r gweithgareddau hynny fod, ond y cam nesaf yw sicrhau bod y prif adeiladau hanesyddol o fferm gyfagos Mynachlog Fawr yn cael eu prynu er mwyn i’r rhain allu cael eu datblygu i ddod yn lleoliad ac yn ffocws parhaol.

Mae tipyn o waith wedi’i wneud i ddatblygu’r rhan hon o’r Prosiect, ond mae rhywfaint o bellter i’w deithio o hyd. O dymor yr Hydref 2013 ymlaen, rydym yn y broses o ffurfio partneriaeth rymus gyda thrafodaethau allweddol gyda
Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gan ddatblygu Academi Treftadaeth Prifysgol Cymru
Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur, sef ymddiriedolaeth cadw adeiladau elusennol annibynnol a grëwyd i hyrwyddo’r rhan hon o’r prosiect
Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir Gaerfyrddin, sydd newydd brynu Prosiect Tŷ Llanelli i’r pwynt o’i agor i’r cyhoedd
Cyngor Sir Ceredigion
Ymddiriedolaeth Adfywio’r Tywysog
Cadw

Dyma fydd y gweithgareddau craidd i’r lleoliad hwn, sydd eisoes wedi bod trwy brofion:
Ymchwil: Cam 2 y gwaith presennol a datblygiadau pellach gyda’n partneriaid
Addysg: Dysgu ar draws ystod eang o ddisgyblaethau ar bob lefel o’r ysgol gynradd i raglenni meistr y brifysgol.
Twristiaeth a Dehongli Diwylliannol: gwella profiad yr ymwelydd yn nhreftadaeth ddiwylliannol Ystrad Fflur a’i dirweddau
Twristiaeth a Dehongli Ecolegol: gwella profiad yr ymwelydd yn ecoleg ac amgylcheddau naturiol y rhan hon o orllewin a chanolbarth Cymru
Cynaliadwyedd yn y Dirwedd: hyrwyddo defnydd cynaliadwy o gefn gwlad, gan adlewyrchu ar y modelau a roddwyd gan y dystiolaeth yn y tirweddau hanesyddol eu hunain
Sgiliau Traddodiadol: adnewyddu a chyfrannu sgiliau mewn deunyddiau a thechnegau i ddiogelu’r gorau o’r gorffennol, mewn ardal wledig sy’n gyfoethog mewn adeiladau ac elfennau tirwedd hanesyddol, o wrychoedd i goetiroedd hynafol.
Y Celfyddydau: gweithio gydag arlunwyr o bob math i hyrwyddo’r defnydd o gelf i greu cysylltiadau emosiynol a chreadigol rhwng y gorffennol a’r presennol.
Adfywio Cymunedol trwy Dreftadaeth: creu canolfan gynaliadwy i ddod ag incwm a chyflogaeth i gymunedau lleol ac i ddatblygu eu hymdeimlad eu hunain o hunaniaeth a lles
Iechyd a Lles: adeiladu ar arferion a thraddodiadau hynafol y lle ysbrydol iawn hwn i wella’r profiad dynol o deimlo’n dda

Bydd yna gydran fasnachol hefyd sy’n cynnig lleoliad ar gyfer rhaglenni preswyl, llochesau, teithiau cerdded wedi’u tywys, arddangosfeydd, ar gyfer ysgolion maes addysgol, derbyniadau a chynadleddau.

Er mwyn cefnogi’r agwedd hon ar y prosiect, byddwn yn ceisio adnoddau mawr i brynu, adnewyddu a datblygu. Byddwn yn ceisio adnoddau a grantiau cyhoeddus, ond hefyd yn gweld rôl fawr ar gyfer nawdd preifat yn y gred y bydd pobl am wneud cyfraniad personol neu gorfforaethol i’r rhan bwysig iawn hon o dreftadaeth Cymru.

Yr olygfa o dŷ Mynachlog Fawr o gyfeiriad y de gan gasglwr ceirios, Mehefin 2008 (David Austin)

Yr olygfa o adeiladau fferm Mynachlog Fawr o gyfeiriad y dwyrain gan gasglwr ceirios, Mehefin 2008 (David Austin)

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration