Y Ganolfan: Adfer a datblygu


Ar ôl prynu adeiladau Mynachlog Fawr yn 2016, mae’r Ymddiriedolaeth wedi bod yn cyflawni rhaglen o waith i achub a gwella’r adeiladau hanesyddol a’r lle sydd o’u hamgylch.

Y dasg gyntaf oedd sicrhau nad oedd cyflwr yr adeiladwaith yn dirywio ymhellach. Roedd hynny’n cynnwys cynnal arolwg o gyflwr yr adeiladau, a gwneud gwaith brys ar unwaith i sicrhau nad oedd rhagor o ddŵr yn mynd i mewn iddynt a chynnal rhannau a oedd mewn perygl o ddisgyn. Cwblhawyd y gwaith hwn ym mis Mawrth 2017.

Tra oedd y gwaith hwnnw’n mynd rhagddo ac wedi hynny, mae’r gwaith o gynllunio ar gyfer y camau nesaf wedi dechrau, er bod yr Ymddiriedolaeth wedi gwneud llawer o waith meddwl a chynllunio yn ystod y blynyddoedd cyn prynu’r adeiladau. Mae yna elfennau clir o gynllun busnes ar gyfer dyfodol cynaliadwy’r Ganolfan, mae asesiadau wedi’u cynnal o adeiladwaith a hanes yr adeiladau, aethpwyd i’r afael ag effeithiau amgylcheddol ac archeolegol, ystyriwyd dyluniadau ar gyfer cynllun yr adeiladau sydd wedi’u gwarchod a’r defnydd a wneir ohonynt, ac ystyriwyd unrhyw adeiladau newydd a gaiff eu codi. Y nod cyffredinol wrth ddylunio fydd cadw cymaint ag sy’n bosibl o’r adeiladwaith hanesyddol a’i agweddau esthetaidd, gan ganiatáu ar yr un pryd i’r adeiladau gael eu defnyddio mewn modd cyfoes er mwyn cyflawni nodau’r Ymddiriedolaeth a chaniatáu iddynt oroesi’n ased treftadaeth parhaus ar gyfer ardal Mynyddoedd Cambria a Chymru gyfan.

Wrth i’r cynlluniau hyn ddod i’r amlwg, caiff mwy o wybodaeth ei darparu yn y fan hon ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn cael gwybod am ein cynnydd a chael y newyddion diweddaraf ynghylch sut hwyl yr ydym yn ei chael arni.

Hawlfraint y dudalen hon: © Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration