Canolfan: Gweithgareddau


Wrth gynllunio busnes, mae’r Ymddiriedolaeth wedi dechrau nodi nifer o wahanol weithgareddau y bydd yn ymgymryd â nhw yn y Ganolfan wedi iddi agor. Yn wir, mae nifer o’i syniadau wedi cael eu rhoi ar waith eisoes yn ystod y cyfnod maith ers 1999 pan ddechreuwyd datblygu’r prosiect. Yn y bôn, bydd gan bob un o’r gweithgareddau ryw gysylltiad â hanes a thraddodiadau’r Abaty a fferm yr ystâd, a sefydlwyd ar ôl i’r Abaty gael ei ddiddymu. Ar hyn o bryd mae’r gweithgareddau yn perthyn i naw pennawd bras, er mae’n siŵr y bydd y rhain yn ehangu wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau a thrafod â’n partneriaid.

Mae’r penawdau dan sylw fel a ganlyn:
Ymchwil: Cam 2 y gwaith presennol a datblygiadau pellach gyda’n partneriaid – bydd hynny’n cynnwys gwaith cloddio y bydd modd i’r cyhoedd ddod i’w weld neu gymryd rhan ynddo. Mae’n debyg y caiff hynny ei gyflawni drwy ysgolion haf neu benwythnosau gweithgareddau eraill drwy gydol y flwyddyn.
Addysg: Dysgu ar draws ystod eang o ddisgyblaethau ar bob lefel, o lefel ysgol gynradd i raglenni meistr mewn prifysgol ac ymlaen i ddarpariaeth efrydiau allanol.
Twristiaeth a Gwaith Dehongli Diwylliannol: Gwella profiad yr ymwelydd o safbwynt treftadaeth ddiwylliannol Ystrad Fflur a’i thirweddau.
Twristiaeth a Gwaith Dehongli Ecolegol: Gwella profiad yr ymwelydd o safbwynt ecoleg ac amgylcheddau naturiol y rhan hon o orllewin a chanolbarth Cymru, trwy ddigwyddiadau astudio a rhaglenni cadwraeth i wirfoddolwyr.
Cynaliadwyedd yn y Dirwedd: Hyrwyddo defnydd cynaliadwy o gefn gwlad, gan fyfyrio ynghylch y modelau a roddwyd gan y dystiolaeth yn y tirweddau hanesyddol eu hunain. O ran hynny, bydd yn hollbwysig cysylltu â phartneriaid allweddol, gyda’r gweithgarwch yn canolbwyntio ar ddangos a meithrin sgiliau yn yr amryw arferion perthnasol, gan roi sylw arbennig i arloesi.
Sgiliau Traddodiadol: Adnewyddu a chyflwyno sgiliau’n ymwneud â deunyddiau a thechnegau i warchod y gorau o’r gorffennol, mewn ardal wledig lle ceir cyfoeth o adeiladau ac elfennau tirwedd hanesyddol, o wrychoedd i goetiroedd hynafol.
Y Celfyddydau: Hybu dealltwriaeth o rôl y celfyddydau ym mywyd yr Abaty a’r ystâd, yn enwedig cerflunio, pensaernïaeth a llenyddiaeth. Byddwn hefyd yn parhau i weithio gydag arlunwyr o bob math er mwyn hyrwyddo’r defnydd o gelfyddyd i greu cysylltiadau emosiynol a chreadigol rhwng y gorffennol a’r presennol. Ein cyflawniad mwyaf nodedig yn y cyswllt hwn yw’r Pererin, sef cerflun mawr gan Glenn Morris, sydd i’w weld ar y gorwel i’r dwyrain o’r Abaty.
Adfywio Cymunedol trwy Dreftadaeth: Creu canolfan gynaliadwy er mwyn dod ag incwm a chyflogaeth i gymunedau lleol a datblygu eu hymdeimlad eu hunain o hunaniaeth a lles. Bydd ffeiriau cymunedol a digwyddiadau eraill yn bwysig. Yn 2017, er enghraifft, bydd Cwpan Nanteos yma am gyfnod byr tra byddwn yn clodfori’r hyn y mae’n ei gynrychioli o safbwynt traddodiad a chwedloniaeth.
Iechyd a Lles: Roedd Ystrad Fflur a’i chlafdy mawr a’i ffynhonnau sanctaidd yn chwarae rhan bwysig yn y gymdeithas yng Nghymru. Felly, gan adeiladu ar hen arferion a thraddodiadau’r lle hynod ysbrydol hwn, byddwn yn creu gweithgareddau a digwyddiadau i wella lles pobl.

At hynny, byddwn yn cynnig y lleoliad i fudiadau ac unigolion ar gyfer digwyddiadau arbennig, yn enwedig y rheini sy’n rhoi gwerth ar Ystrad Fflur a’r cyfan y mae’n ei olygu yn hanesyddol ac yn ddiwylliannol.

Hawlfraint y dudalen hon © Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur


Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration