Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur


Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur fel cwmni elusennol yn 2006, wedi ei gofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau (rhif 1117469) a Companies House (rhif 05862222). Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddau brif amcan:

• cadw er budd pobl Ceredigion a'r genedl, y dreftadaeth hanesyddol, pensaernïol ac adeiladol a allai fodoli ar safle Fferm Mynachlog Fawr yn Ystrad Fflur mewn adeiladau (gan gynnwys unrhyw strwythur neu ran o adeilad) o harddwch arbennig neu o ddiddordeb hanesyddol, pensaernïol neu adeiladol.

• hyrwyddo addysg am hanes a thirwedd Ystrad Fflur a'r cyffiniau.

Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn mae'r Ymddiriedolaeth wedi prynu'r adeiladau hanesyddol a fu tan yn ddiweddar yn graidd i fferm Mynachlog Fawr. Maent yn sefyll ychydig i'r de o adfeilion yr Abaty sydd yng ngofal Cadw sy'n eu hagor i'r cyhoedd. Mae'r prif ffermdy yn adeilad cofrestredig Gradd II* ac mae'n cynnwys elfennau pensaernïol sy'n adlewyrchu ei holl hanes. Mae'r adeiladau eraill yn rhai cofrestredig Gradd II ac yn dyddio o ran olaf yr ail ganrif ar bymtheg tan ddiwedd y bedwaredd ar bymtheg.

Ar ôl prynu'r adeiladau yn 2016 mae'r Ymddiriedolaeth yn symud ymlaen gyda nodau Prosiect Ystrad Fflur o dan ei ail amcan, gan greu sylfaen ar gyfer y gweithgareddau tymor hir a fydd yn cynnal yr adeiladau yn sgil y gadwraeth a'r datblygiad sensitif dan ei amcan cyntaf. Y bwriad yw creu Canolfan Ystrad Fflur amlbwrpas a fydd yn adlewyrchu ac yn parchu traddodiadau hanesyddol y safle a'i dirweddau, boed yn y celfyddydau creadigol a sgiliau neu yn ei ystyron crefyddol, cymdeithasol a gwleidyddol. Rydym am fod yn ffyddlon yn arbennig i'r naws ysbrydol neilltuol a deimlir gan y rhai sy'n ymweld â'r safle. Bydd y nodweddion hyn yn werthfawr wrth hyrwyddo hunaniaeth a lles personol. Bydd y Ganolfan hefyd yn cyfrannu at yr economi leol a rhanbarthol trwy dwristiaeth ddiwylliannol ac amgylcheddol, yn ogystal ag ateb y galw am sgiliau perthnasol yn y gymuned ac yn ehangach. Y tu cefn i hyn oll bydd rhaglen ymchwil barhaus a fydd yn ychwanegu at ein dealltwriaeth o bwysigrwydd hanesyddol y safle, a gydnabyddir bellach gan y World Monuments Fund.

Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur


O 2016, mae Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur am symud ymlaen gyda’r prosiect i gadw a datblygu’r adeiladau, gan greu cwlwm o bartneriaethau a pharhau i hyrwyddo’r gweithgareddau a fydd yn ei gynnal. Rheolir Prosiect Canolfan Ystrad Fflur gan Claire Deacon fel Cyfarwyddwr Prosiect, gan adrodd i’r Ymddiriedolaeth, a bydd Prosiect Ymchwil Ystrad Fflur yn dal i gael ei arwain yn gyfochrog gan yr Athro David Austin gyda chefnogaeth gan yr Athro Dafydd Johnston o Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru sydd hefyd yn Ymddiriedolwr.

Yr Ymddiriedolwyr yw: yr Athro David Austin (Cadeirydd); yr Athro Roger Earis (Ysgrifennydd); John Wildig (Pentir Pumlumon); Lt-General Jonathon Riley; Dr Ann Rhys; Gaenor Parry; Richard Broyd; yr Athro Dafydd Johnston; yr Athro Elan Closs Stephens; Dr Eurwyn Wiliam; Rt Rev. Wyn Evans; John Darlington (World Monuments Fund).

Y cyfeiriad cofrestredig yw: Brynteg, Ffordd y Gogledd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7HZ

Cysylltu â’r Cadeirydd: ffôn 01570 422360; ebost profdavidaustin@btinternet.com

Cysylltu â’r Ysgrifennydd: ffôn 01974 831491; ebost roger@earis.plus.com

Hawlfraint y tudalen hwn: © Yr Athro David Austin, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur
Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration