Allbynnau’r Prosiect

Ceir nifer gynyddol o gyhoeddiadau ac allbynnau eraill o’r Prosiect ac maen nhw wedi’u rhestru fan hyn. Bu’n rhan bwysig o nodau’r Prosiect i gyfathrebu gyda’r cyhoedd yn ogystal â’r gynulleidfa academaidd ffurfiol. Mae hyn wedi cynnwys ystod o gyfryngau a ffurfiau creadigol.

Cyhoeddiadau academaidd

Austin, D. 2004, 'Strata Florida and its Landscape', Archaeologia Cambrensis, 153, tt. 192-201

Austin, D. 2007, 'A New Project at Strata Florida, Ceredigion, Wales', Monastic Research Bulletin, 13, 8-12

Austin, D. 2013 ‘The Archaeology of Monasteries in Wales and the Strata Florida Project’, yn Burton, J a Stober, K. (gol) Monastic Wales, New Approaches, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru,

Austin, D. 2013 ‘Mountain landscapes and the tradition of industry: the Cambrian Mountains of Central Wales’ MADE, Journal of the Welsh School of Architecture, 8, 6-15

Bezant, J. 2007 'Geophysical Survey at Strata Florida Abbey, Henfynachlog Farm and Troedyrhiw Upland Settlement, Ceredigion', Archaeoleg yng Nghymru 47.

Bezant, J. 2009 Medieval Settlement and Territory: Archaeological Evidence from a Teifi Valley Landscape. British Archaeological Monographs British Series 487

Bezant, J. 2013 ‘The medieval grants to Strata Florida Abbey: mapping the agency of lordship’, yn Burton, J a Stober, K. (gol) Monastic Wales, New Approaches, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 73-88

Fleming, A. 2009. ‘The Making of a Medieval Road: The Monks’ Trod Routeway’ Landscapes. Volume 10 (1): 77—100

Fleming, A. a Barker, L., 2008 'Monks and local communities: the late-medieval landscape of Troed y Rhiw, Caron Uwch Clawdd, Ceredigion', Medieval Archaeology, 52, tt. 261-90

Cyhoeddiadau poblogaidd

Austin, D. 2010, ‘A beacon for our times’. Erthygl ar gyfer cyfnodolyn yr Institute of Welsh Affairs, Agenda, Gaeaf 2010, tt.20-21 ynghyd â chyfranwyr eraill yn edrych ar Fynyddoedd y Cambria a’i adfywiad economaidd gydag Ystrad Fflur wedi’i nodi’n foth posibl.

Austin, D. 2012, Mis Hanes Cymru: abaty Ystrad Fflur Western Mail, 26 Mawrth 2012.

Austin, D. 2012, ‘An aura of hiraeth – Strata Florida’, tt. 51-58 yn Bowen, H. Buildings and Places in Welsh History, Gwasg Gomer.

Austin, D. 2013, DVD cyflwyniadol i’r diwydiant twristiaeth ranbarthol, a baratowyd fel rhan o brosiect y Cynllun Datblygu Gwledig.

Ymddangosiad mewn cyfryngau eraill

Mae’r cyfryngau lleol a chenedlaethol wedi ymddiddori mewn cyflwyno canlyniadau’n gwaith bob amser – mae’r rhain yn rhoi blas o’r sylw:

Strata Florida: a Medieval Powerhouse. BBC Wales, 2007. Rhaglen 15 munud gyda David Austin yn cyflwyno’r rhaglen ymchwil. Ar gael gan y prosiect fel rhan o DVD cyflwyniadol.

Digging For Britain: The Tudors. BBC Two (Cyfres 1), 10 Medi 2012 . Cyfwelwyd yr Athro David Austin, Dr Jemma Bezant a Quentin Drew gan Dr Alice Roberts ar safle’r porth mynachaidd o ddiwedd yr oesoedd canol. Trafodwyd y Diddymiad a thrawsnewid ystadau mynachaidd i ystadau’r bonedd. Ar gael hefyd trwy DVD y BBC. Edrychwch fan hyn hefyd.

Hidden Histories, Episode Five: Strata Florida, BBC Wales Cyfres Dau, 2010. Mae’r Athro (emeritws bellach) Andrew Fleming a Louise Barker CBHC yn datgelu canlyniadau eu gwaith ar y dirwedd fynachaidd sydd wedi’i chadw’n eithriadol o dda yng nghanolbarth Cymru, a gynhaliwyd fel rhan o Brosiect Ystrad Fflur. Trafodant etifedd parhaus y mynachod Sistersaidd yng Nghymru a thystiolaeth o ran sut oedd bywyd y tu allan i glwysty’r Abaty yn yr oesoedd canol.

The Story of Wales: Power Struggles. BBC Wales, 2012. Cyfwelwyd yr Athro Janet Burton gan Huw Edwards yn Ystrad Fflur am hanes y Sistersiaid yng Nghymru a’u lle yn hanes Ewrop. Ar gael fel DVD gan y Brifysgol Agored. Edrychwch fan hyn hefyd.

Wales Today Summer Roadshow, Darlledodd BBC 1 Wales ar yr un pryd â BBC Radio Wales, 30 Gorffennaf 2008. Cyfwelodd Jamie Owen â David Austin a Jemma Bezant yn fyw ar y safle. Rhaglen newyddion a materion cyfoes, cylchgrawn gyda Jamie Owen a Lucy Owen, a’r tywydd gan Derek Brockway a ymunodd ar deithiau Sioe ar Daith Archaeoleg o’r cloddiadau a’r arddangosfeydd o’r canfyddiadau yn ogystal â modelau ac arddangosiadau o waith yr arolwg. Ar yr un pryd, roedd digwyddiad ymgysylltiad cyhoeddus yn cael ei gynnal gydag arddangosfeydd ar y safle gan Cadw, CBHC ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed.

Cyfweliadau Radio Cymru (yn y Gymraeg) yn 2007 a 2008 yn ystod y tymor cloddio yn y blynyddoedd hynny

Erthyglau cyson yn y wasg leol (Cambrian News a Carmarthen Journal) a slotiau ar radio lleol (Radio Ceredigion)

Eglwys goll o’r oesoedd canol wedi’i chanfod, BBC Wales News, 8 Mai 2009 rhaglen arolwg cymunedol ac addysgu dan arweiniad Jemma Bezant fel rhan o’r Prosiect Tirwedd a nododd ganolfan maenor o’r oesoedd canol yn Swyddffynnon ac a ddaeth o hyd i safle coll Capel y Groes o’r 12fed ganrif. Mae’r safle wedi’i gloddio yn dilyn hynny gydag Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed fel rhan o raglen gymunedol gydweithredol a ariannwyd gan Cadw. Edrychwch fan hyn hefyd.

Digwyddiadau ac allbwn creadigol

Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau yn Ystrad Fflur dros oes y prosiect. Mae’r rhain yn cynnwys Diwrnodau Agored sydd wedi dod â’r cyhoedd i’r cloddiadau bob tymor rydym wedi bod ar y safle. Mae rhai o’r rhain wedi bod yn ddigwyddiadau deuddydd cymharol fawr a oedd yn cynnwys partneriaid a phobl eraill. Trefnwyd digwyddiadau eraill gan y prosiect ei hun a chan Cadw ac mae aelodau’r prosiect wedi cyfrannu atynt.

Mae nifer o brosiectau celfyddydol ar y cyd wedi digwydd hefyd ac ystyriwn y rhain fel y ffordd allweddol o ledaenu ymchwil y prosiect ac annog ymgysylltiad y cyhoedd.

Dechreuodd hyn yn benodol gyda rhaglen Cymuned Ewropeaidd fawr a ariennir gan Interreg, a ariannodd arddangosfeydd mawr yn 2005 a 2006, gan ddenu 12 arlunydd rhyngwladol bob blwyddyn o Iwerddon a Chymru i arddangos yn Ystrad Fflur ac yn Abaty Kells, yr olaf fel rhan o Ŵyl Gelfyddydau Kilkenny yn Iwerddon.

Mae’r cysylltiad hwn gyda cherflunwaith wedi parhau mewn cyfarfodydd gyda Sculpture Cymru, grŵp o arlunwyr o Gymru ac yn ystod ail Gloddiad Cenedlaethol Cymru ym mis Gorffennaf 2012, dyluniwyd cyfres o osodiadau ar y safle ganddynt i fod ar safle’r abaty ac o’i gwmpas. Mae un o’r rhain ‘y Pererin’ gan Glenn Morris, ffigur sydd wedi’i osod yn uchel ar y nenlinell uwchlaw’r Abaty eisoes wedi dod yn elfen drawiadol o’r dirwedd hanesyddol.

Mae treftadaeth lenyddol ac ieithyddol y safle hefyd wedi bod yn destun digwyddiadau, yn enwedig mewn partneriaeth gydag ymchwilwyr o’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd. Er enghraifft, yn 2012, cynhaliodd berfformwyr a storïwyr o Creu Ad ‘daith stori ar droed’ arloesol a phoblogaidd gan ddefnyddio’r fynwent a’r coetiroedd fel lleoliad ar gyfer mythau a chaneuon yn ogystal â chyflwyno Culhwch ac Olwen o’r Mabinogion mewn perfformiad a gynhaliwyd yn eglwys y plwyf.

Yn 2013, golygodd a chyhoeddodd Uwch Swyddog Datblygu’r rhaglen Cynllun Datblygu Gwledig, Martin Locock, gasgliad o farddoniaeth seiliedig ar Ystrad Fflur o’r 14eg ganrif hyd heddiw.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration