Ymweld ag Ystrad Fflur

Saif Ystrad Fflur ar ben dyffryn serth, 1km i’r dwyrain o Bontrhydfendigaid. Saif y pentref ar lan gogledd-orllewinol Cors Caron, cors mawn a Gwarchodfa Natur Genedlaethol, ar y B4343 rhwng Pontarfynach a Thregaron wrth y gyffordd gyda’r B4340 i Aberystwyth. Mae’r troad i’r Abaty, ychydig i gyfeiriad y de o’r bont ar draws Afon Teifi sy’n rhoi ei enw hanesyddol i Bontrhydfendigaid, wedi’i nodi gydag arwyddion hamdden brown.

Cod post: SY25 6ES. Cyfeirnod grid yr Arolwg Ordnans: SN 7467 6569

Os ydy’r ymwelwyr am ddysgu am hanes a straeon yr ardal, archwilio cefn gwlad neu gael ennyd am fyfyrdod tawel ac ysbrydoliaeth, mae digon i’w wneud yma.

Mae’r maes parcio gyferbyn â safle Cadw am ddim. O’r fan hon, gall ymwelwyr fynd i’r Abaty ei hun, ymweld ag eglwys y Santes Fair a’r fynwent i weld y gofeb i’r bardd Dafydd ap Gwilym, neu ddilyn llwybrau troed i goetir hynafol yr Abaty a phorfeydd defaid y mynydd i gyfeiriad y de a’r dwyrain, neu ar hyd yr afon i’r gorllewin.

Gall cerddwyr, beicwyr a marchogion mwy uchelgeisiol ddilyn ffordd y goedwigaeth i fyny i’r bryniau neu ymweld â’r ffynnon sanctaidd wedi’i hadfer ym Mhantyfedwen.

Trefnu’ch ymweliad

Yr Abaty a’r ganolfan i ymwelwyr – caniatewch 1 awr
Y fynwent a’r caeadle dwyreiniol – caniatewch 1 awr
Taith gerdded glan afon – caniatewch 1.5 awr
Taith gerdded y coetir – caniatewch 2 awr
Pantyfedwen - caniatewch 2 awr


Pantyfedwen - caniatewch 2 awr

Bywyd gwyllt: rydych chi’n sicr o weld Barcud Coch. Mae llawer o adar eraill i’w canfod, sy’n cynnwys rhywogaethau coetir, gwrychoedd a gwlyptiroedd.

Dyluniad y wefan gan Martin Crampin,     Datblygiad y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf.

Administration